Polityka prywatności & RODO

Polityka prywatności COMPUTER ALLIANCE Sp. z o.o.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów Serwisu dostępnego pod adresem https://www.komputerpoleasingowy.pl oraz http://www.computer‑alliance.pl.

§2

Administratorem danych osobowych jest COMPUTER ALLIANCE Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: BUKOWIŃSKA 22A, 02 703 WARSZAWA. wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000700703, o numerze NIP: 5213800023, o numerze REGON: 368597910, zwana dalej Administratorem.

§3

Dane Osobowe, o których mowa w Polityce Prywatności to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, której dane dotyczą, tj. takiej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie cechy takiej jak: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jednej bądź kilku cech określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

§4

Przetwarzanie, w rozumieniu Polityki Prywatności oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych lub zestawach Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, kopiowanie, usuwanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie.

§5

Administrator przetwarza Dane Osobowe, osób których dotyczą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 r. poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane dalej RODO.

PRAWA I OBOWIĄZKI OSOBY, KTÓREJ DANE OSOBOWE DOTYCZĄ

§6

 1. Każdy Klient ma prawo:

 2. dostępu do swoich Danych Osobowych,

 1. do ich sprostowania,

 2. usunięcia,

 3. żądania ograniczania przetwarzania,

 4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych,

 5. cofnąć zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych w jednym lub większej liczbie celów na jaki była udzielona, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

 6. przeniesienia swoich Danych Osobowych.

 1. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 1 należy wysłać e-mail na adres: biuro@computer-alliance.pl, zadzwonić pod numer telefonu naszej firmy, skorzystać z funkcjonalności udostępnionych w Koncie Klienta lub wysłać pisemną informację na adres Usługodawcy: COMPUTER ALLIANCE Sp. z o.o. ul. Bukowińska 22A 02-703 Warszawa, z dopiskiem DANE OSOBOWE.

 2. Jeżeli Klient umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

 3. Każdy Klient ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

§7

Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych są:

 1. zgoda osoby, której Dane Osobowe dotyczą na ich przetwarzanie;

 2. niezbędność do wykonania umów zawieranych w Serwisie lub za pośrednictwem Serwisu, lub do podjęcia działań wnioskowanych przez osobę, której Dane Osobowe dotyczą przed zawarciem umowy;

 3. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Usługodawcy;

 4. prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Usługodawcę lub przez stronę trzecią, którymi są operatorzy płatności elektronicznych lub inne realizowane w związku z funkcjonalnością Serwisu, przy czym ta podstawa przetwarzania Danych Osobowych nie dotyczy dzieci.

 5. W przypadku, o którym mowa w pkt. 1) Dane Osobowe dotyczące dzieci są przetwarzane wyłącznie jeśli dziecko ukończyło 16 lat.

CEL I ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH

§8

Dane Osobowe przetwarzane są przez Administratora w Serwisie w celu umożliwienia korzystania z funkcjonalności Serwisu, w tym automatycznie podczas korzystania z Serwisu, tj. w celu:

 1. rejestracji w Serwisie w zakresie – imię i nazwisko, adres e-mail, hasło, adres IP, pliki cookies, data urodzenia

 2. zawierania umów za pośrednictwem lub dostępnych w Serwisie, w szczególności składania i realizacji Zamówienia, zawarcia i realizacji Umowy Kredytu i umowy Ubezpieczenia w zakresie – imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, nr zamówienia, adres IP, pliki cookies lub inne dane podane przez Usługodawcę w Serwisie lub w trakcie kontaktu z Klientem;

 3. sprawnego prowadzenia i funkcjonowania Serwisu, w tym Sklepu Internetowego oraz zapewniania bezpieczeństwa korzystania z nich, w tym dla ujawniania nadużyć i dokonywania analiz w zakresie – imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, nr zamówienia, adres IP, pliki cookies lub inne dane podane przez Usługodawcę w Serwisie lub w trakcie kontaktu z Klientem;

 4. wypełniania zobowiązań Usługodawcy, w szczególności reklamacyjnych dotyczących zawartych w Serwisie lub za pośrednictwem Serwisu umów oraz funkcjonowania Serwisu w zakresie – imię, nazwisko, e-mail, telefon, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres IP, pliki cookies, nr rachunku bankowego;

 5. przygotowania i przedstawiania dopasowanych do zainteresowań i potrzeb osób, których Dane Osobowe dotyczą reklam oraz ofert i otrzymywania informacji handlowej, w szczególności przesyłania przez Usługodawcę na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej zamówionego Newslettera w zakresie – imię, nazwisko, data urodzenia, e-mail, telefon, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), data zawarcia umowy ratalnej, liczba rat kredytu, adres IP, pliki cookies, numer Zamówienia;

Okres przetwarzania Danych Osobowych

§9

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania:

 1. w celach rozliczeniowych maksymalnie przez okres wynoszący 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany z umową zawartą w Serwisie lub za pośrednictwem Serwisu;

 2. przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia,

 3. do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby której dane osobowe dotyczą;.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi jak i w przypadku w którym stanowią one dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu.

Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub zanonimizowane.

Cookies

§10

Plik cookie to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie urządzenia Osoby Korzystającej z Serwisu. Przechowuje się w nim informacje, których Serwis może potrzebować, aby dostosować się do sposobów korzystania z niego przez Osobę Korzystającą i aby zbierać dane statystyczne dotyczące Serwisu (np. na temat tego, które strony były odwiedzane, jakie elementy są pobierane) oraz dane o nazwie domeny dostawcy usług internetowych czy kraju pochodzenia Osoby Korzystającej.

Większość plików „cookies” to tzw. cookies sesji, które są automatycznie usuwane z dysku twardego po zakończeniu sesji (czyli po wylogowaniu się lub zamknięciu okna przeglądarki). Niektóre z plików „cookies” pozwalają na rozpoznanie urządzenia końcowego Osoby Korzystającej w trakcie ponownego odwiedzania Serwisów – nie są usuwane w sposób automatyczny, zapisują się na urządzeniu końcowym. W przypadku urządzeń mobilnych analogicznie, jak w przypadku urządzeń stacjonarnych zastosowany został mechanizm przyjmowania plików „cookies”, umożliwiający zapamiętywanie informacji związanych z Osobą Korzystającą.

Osoba Korzystająca w każdym momencie może wyłączyć w swojej przeglądarce obsługę przyjmowania plików „cookies” jednak efektem takiej zmiany mogą być utrudnienia związane z obsługą usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu. Zapisane pliki cookies mogą być także przez Osobę Korzystającą usunięte poprzez zastosowanie odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Osoba Korzystająca.

Niedokonanie zmian w ustawieniach używanej przeglądarki w zakresie zarządzania pilikami „cookies” spowoduje, iż pliki „cookies” będą umieszczane w sposób automatyczny w urządzeniu końcowym Osoby Korzystającej. Brak dokonania przez Osobę Korzystającą zmian w ustawieniach przeglądarki skutkujących wyłączeniem przyjmowania plików „cookies” i korzystanie z Serwisu oznacza zgodę Osoby Korzystającej na wykorzystanie plików „cookies” na zasadach opisanych w niniejszej Polityce.

Ze względów bezpieczeństwa zalecane jest korzystanie z najnowszych dostępnych wersji przeglądarek

internetowych.

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

§11

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.