Regulamin licytacji

Regulamin Licytacji laptopa biznesowego

Regulamin konkursu na stronie: https://www.facebook.com/computer.alliance.ltd

Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Licytacji on line na Profilu FB prowadzonym w salonie firmowym Computer Alliance przy ul. Bukowińskiej 22A w Warszawie , zwany dalej „Licytacją Online ”.

 • 1 Postanowienia ogólne

Organizatorem Licytacji on line jest Firma Computer Alliance sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul.  Bukowińskiej 22A, posiadająca NIP:  521-380-00-23 , zwana dalej „Organizatorem”.

 1. Fundatorem nagród jest Organizator.
 2. Regulamin określa zasady udziału w organizowanym Licytacji on line i jego przebieg .
 3. Licytacja online organizowana jest na warszawskim profilu Facebooka.
 4. Uczestniczyć w Licytacji on Line nie mogą pracownicy lub współpracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin, a także członkowie ich najbliższych rodzin, pracownicy lub współpracownicy Operatora Technicznego oraz członkowie ich najbliższych rodzin.
 5. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w ust. 5, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, jak również znajdujące się pod opieką lub kuratelą.
 6. Laureat Licytacji on line nie może brać udziału w kolejnych licytacjach.
 7. Warunkiem odebrania Nagrody przez Laureata Licytacji jest zgoda na publikację wizerunku na stronie Facebook Computer Alliance.
 • 2 Warunki uczestnictwa i przebieg licytacji on line na profilu Facebooka
 1. W Licytacji on line mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, powyżej 18 roku życia, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych z zastrzeżeniem zd. 2 niniejszego ustępu.

Osoby, które w dniu 26 lipca 2017 r. mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą wziąć udział w Licytacji tylko pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody ich przedstawiciela ustawowego na udział w Licytacji.

Zgoda w formie oświadczenia podpisanego przez przedstawiciela ustawowego powinna zostać przesłana na adres biuro@computer-alliance.pl przed wykonaniem zadania konkursowego.

 1. Uczestnik lub jego przedstawiciel ustawowy przystępując do Licytacji on line składa także oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Organizatora oraz Operatora Technicznego jego danych osobowych w celach związanych z organizacją Konkursu. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zmianami) i w celach związanych z organizacją Konkursu.
 2. Przystępując do Konkursu Uczestnik lub jego przedstawiciel ustawowy składa tym samym oświadczenie, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz że wyraża zgodę na jego treść i akceptuje jego warunki.
 3. Licytacja on line zostanie przeprowadzona pod warunkiem, że weźmie w niej udział co najmniej 2 uczestników.

Licytacji podlega wybrany laptop biznesowy

Na wykonanie zadania konkursowego Uczestnik ma czas od godz. 18.00 w dniu licytacji – wygrywa najwyższa oferta po 20 minutach od pierwszej oferty. Cena minimalna to 500 zł.

Laptop nie posiada systemu operacyjnego.

 1. Licytację on line wygrywa uczestnik, który w drodze licytacji zaproponuje najwyższą ofertę cenową spośród wszystkich uczestników licytacji w przewidzianym czasie.
 2. Nagrody są przyznawane przez Organizatora.
 3. Zwycięzcom Konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę wartości Nagrody w gotówce.
 4. Zwycięzcy Konkursu nie mają możliwości zamiany Nagrody na inną.
 5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest polubienie strony Computer Alliance na Facebooku, udostępnienie posta z informacją o konkursie, polubienie posta z informacją o konkursie oraz zgoda na zrobienie zdjęcia w przypadku wygranej.
 6. Nagrodę może odebrać osobiście jedynie zwycięzca w jednym z salonów Computer Alliance w Polsce.
 7. Gwarancja na laptopa wynosi 1 miesiąc.
 • 3 Dane osobowe
 1. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zmianami).
 2. Przekazanie przez Uczestników swoich danych osobowych, a w szczególności imienia, nazwiska, adresu e-mail w związku z przeprowadzaną Licytacją on line , jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi zgody na wykorzystywanie tych informacji do celów wewnętrznych i określonych w niniejszym Regulaminie, w tym do realizacji Licytacji.

Dane osobowe Uczestników przekazywane są Administratorowi dobrowolnie (art. 24 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zmianami ). Przekazanie ich jest jednak warunkiem uczestnictwa w Konkursie.

 1. Każdy Uczestnik ma nieograniczone prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania (art. 24 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zmianami).
 • 4 Nagrody

1.Nagrodę w Konkursie stanowi wybrany laptop biznesowy.

 1. Lista nagrodzonych osób zostanie zamieszczona na profilu https://www.facebook.com/computer.alliance.ltd oraz opublikowana na kanale youtube: https://www.youtube.com/channel/UC9saoU6nOJ8gBJvJ_ILsEwg
 2. Organizator wyłącza możliwość wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za którąkolwiek z Nagród ani zamiany jej na inną nagrodę.
 • 5 Reklamacje
 1. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładne uzasadnienie wraz z wyjaśnieniem powodu reklamacji.
 2. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie dłużej niż w ciągu 10 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora, w drodze decyzji.
 3. Uczestnik zostanie o decyzji powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Organizator może ponadto dodatkowo powiadomić Uczestnika o decyzji telefonicznie. Od decyzji Organizatora nie przysługuje dalsze odwołanie do Organizatora.
 • 6 Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy regulamin jest do wglądu w siedzibie Organizatora Licytacji oraz na stronie internetowej Computer Alliance Sp. z o.o.
 2. Przystąpienie do Licytacji on line jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu Konkursu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Licytacji on line . Uczestnik Licytacji on line , który nie spełni warunków określonych w Regulaminie traci prawo do ewentualnej nagrody.
 3. Niniejszy Licytacja on line nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych.
 4. Niniejsza Licytacja on line stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu przepisu art. 919 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).