Regulamin promocji “Kupon rabatowy 200 zł”

§ 1 Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin (dalej zwany “Regulaminem”) określa zasady i warunki promocji “Kupon rabatowy 200 zł” (dalej zwanej “Promocją”).

Organizatorem Promocji jest Computer Alliance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-703) przy ul. Bukowińska 22A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000700703 NIP: 521-380-00-23 dalej zwany “Organizatorem”).

Promocja prowadzona jest w sklepie stacjonarnym Organizatora w Warszawie przy ul. Bukowińska 22A (dalej zwany “Sklepem”).

 

§ 2 Przedmiot Promocji

Przedmiotem Promocji jest możliwość nabycia kuponu rabatowego o wartości 200 zł (dalej zwany “Kuponem”) do realizacji przy zakupie sprzętu komputerowego w Sklepie.

Kupon uprawnia Uczestnika do jednorazowego obniżenia ceny zakupu sprzętu komputerowego o kwotę 200 zł.

Kupon nie może być wymieniony na gotówkę ani wykorzystany w inny sposób niż określony w niniejszym Regulaminie.

 

§ 3 Uczestnicy Promocji

W Promocji mogą brać udział osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność prawną, które dokonają zakupu sprzętu komputerowego w Sklepie w okresie obowiązywania Promocji (dalej zwane “Uczestnikami”).

W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz inne osoby bezpośrednio lub pośrednio związane z organizacją Promocji.

 

§ 4 Warunki udziału w Promocji

Aby wziąć udział w Promocji, Uczestnik musi dokonać zakupu sprzętu komputerowego w Sklepie o łącznej wartości nie mniejszej niż 500 zł brutto w okresie od dnia 24.05. 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku (dalej zwany “Okresem Promocji”).

Po dokonaniu zakupu Uczestnik otrzyma Kupon, który będzie ważny do dnia 31 grudnia 2024 roku.

Kupon można zrealizować wyłącznie w Sklepie i w jednym momencie przy zakupie jednego sprzętu komputerowego.

Kupon nie łączy się z innymi promocjami i rabatami obowiązującymi w Sklepie.

 

§ 5 Sposób realizacji Promocji

Aby zrealizować Kupon, Uczestnik musi okazać go kasjerowi w Sklepie przed dokonaniem płatności za sprzęt komputerowy.

Kupon zostanie odjęty od łącznej wartości zakupu.

Kupon nie podlega zwrotowi ani wymianie na gotówkę.

 

§ 6 Postanowienia końcowe

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie internetowej Organizatora.

Ewentualne spory wynikłe z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

Niniejszy Regulamin został sporządzony w języku polskim i stanowi jedyny dokument określający zasady i warunki Promocji.